Member
2795 2795
Unita R.A.A.S.

2963 2963
Udaya Kumara G.A.

3093 3093
Udayabadra M.N.L.J.K.

3149 3149
Udaya Indika
Govt.Surveyor
0714165666
hwui77@yahoo.com
3188 3188
Udawaththa U.K.D.N.D.

077-0781636
ukdnd.udawatta@gmail.com
  Member
3189 3189
Upul Kumara P.G.
Govt.Surveyor
071-8010907
upulkumarapg@yahoo.com
3190 3190
Uthayasri. K.
Govt.Surveyor
071-8229668
uthayasrika@yahoo.com
3316 3316
Udana J.V.S.

3351 3351
Upul G.
Govt.Surveyor
071-4485739
-
3363 3363
Udayasiri B.M.G.J.