Member
2492 2492
Raviraj D.

2546 2546
Ranasinghe H.A.S.

2687 2687
Rajakaruna K.M.P.

2779 2779
Ranasinghe K.D.J.

2887 2887
Ramyalatha S.H.

  Member
2890 2890
Rathnayaka A.R.M.C.M.

2982 2982
Rajapakshe J.A.L.

3030 3030
Ratnapala M.R.A.N.D.

3077 3077
Rathnayaka R.K.C.

3095 3095
R.K.V.L Rajapaksha
Govt.Surveyor
071-8445380
visankalakmali@gmil.com