Member
2077 2077
Puwaneshwaran V

2082 2082
Selvarajah. M.
Supdt Of Surveyor
072-4196660
-
2148 2148
Sornalingam V.

2157 2157
Sivarajah S.
Govt.Surveyor
071-8561927
-
2321 2321
Balasubramaniam. T.

  Member
2330 2330
Fernrndo P.G.
Govt.Surveyor, Kesbewa ii (Bimsaviya)
071-8084217
2456 2456
Bavan. S.

2492 2492
Raviraj D.

2508 2508
Silva K.W.S.C.de

2515 2515
Gunasinghe A.L.B.